طراحی سایت

طراحی سایت طراحی سایت web

 

 •  تعرفه های عمومی طراحی و راه اندازی سایت 

طراحی وب سایت شخصی

900.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی صفحه رزومه شخص
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی وب سایت خبری

1.400.0000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی لوگو رسمی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی سایت فروشگاهی

500.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • راه اندازی پنل پستی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه
 •  تعرفه های عمومی طراحی و راه اندازی سایت 

طراحی وب سایت شخصی

900.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی صفحه رزومه شخص
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی وب سایت خبری

1.400.0000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی لوگو رسمی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی سایت فروشگاهی

500.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • راه اندازی پنل پستی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه
 •  تعرفه های عمومی طراحی و راه اندازی سایت 

طراحی وب سایت شخصی

900.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی صفحه رزومه شخص
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی وب سایت خبری

1.400.0000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی لوگو رسمی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی سایت فروشگاهی

500.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • راه اندازی پنل پستی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه
 •  تعرفه های عمومی طراحی و راه اندازی سایت 

طراحی وب سایت شخصی

900.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی صفحه رزومه شخص
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی وب سایت خبری

1.400.0000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • طراحی لوگو رسمی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه

طراحی سایت فروشگاهی

500.000تومان
 • طراحی قالب حرفه ای
 • راه اندازی پنل پرداخت آنلاین
 • راه اندازی پنل پستی
 • هاست یک ساله
 • دامین یک ساله
 • سئو و بهینه سازی سایت
 • طراحی بنر تبلیغاتی در سه سایز
 • تحویل 14 تا 21 روز
 • پشتیبانی یک ماه