عملگر در PHP

عملگر در PHP

در این بخش می‌خواهیم با عملگرها در PHP آشنا شویم. هر یک از این عملگرها در پی اچ پی  دارای دستورهای مخصوص خود هستند. عملگرها یک نماد هستند که یک عمل خاصی را در یک عبارت انجام می دهند ، شما با  بسیاری از عملگرها آشنا هستید و آن ها را از اول دوره دبستان خود فراگرفته اید همانند عملگرد جمع (+) و تفریق (-).

عملگر در PHP عملگر در PHP عملگر در PHP Operator in PHPمی‌توان آن‌ها را به دسته‌های زیر تقسیم‌ بندی کرد.

 • حسابی
 • انتسابی
 • رشته‌ای
 • مقایسه‌ای
 • منطقی
 • آرایه

1) عملگرهای محاسباتی :

این عملگرها برای انجام عملیات بر پایه ی ریاضیات مورد استفاده قرار میگیرند و با استفاده از آنها میتوانید عملیاتی همچون ضرب، تقسیم، جمع و تفریق را انجام دهید. هرکدام از این عملگرها توسط کاراکتر مشخصی شناخته میشوند که در ادامه این کاراکترها را به همراه توضیح آنها مشاهده میکنید:

 1. کاراکتر + : از کاراکتر + برای جمع کردن مقدار دو متغیر استفاده میکنیم.
 2. کاراکتر – : کاراکتر – برای بدست آوردن حاصل تفاضل بین دو متغیر مورد استفاده قرار میگیرد.
 3. کاراکتر * به معنی ضرب می باشد و هرگاه بخواهیم حاصل ضرب بین دو یا چند داده را بدست آوریم از این کاراکتر استفاده میکنیم.
 4. کاراکتر / عمل تقسیم را انجام میدهد و مقدار خارج قسمت را برمیگرداند.
 5. کاراکتر % مقدار باقیمانده ی تقسیم را نمایش میدهد.
عملگرد نام توضیح مثال خروجی
x + y جمع جمع x  و y 2 + 2 4
x – y تفریق تفریق x و y 5 – 2 3
x * y ضرب ضرب x و y 5 * 2 10
x / y تقسیم تقسیم x بر y 15 / 5 3
x % y باقیمانده به دست آوردن باقیمانده 5 % 2
10 % 8
10 % 2
1
2
0
– x منفی عدد منفی – 2  
a . b الحاقی الحاق کردن دو رشته “Hi” . “Ha” HiHa

 

مثال:

نتیجه به صورت زیر خواهد  بود:

متغیر a دارای مقدار عددی ۲ و متغیر b دارای مقدار عددی برابر ۳ می باشد. سپس با استفاده از دستور echo مقدار حاصل جمع, ضرب، تفریق، تقسیم و باقیمانده ی حاصل از تقسیم دو متغیر a و b را نمایش دادیم پس خواهیم داشت:

۵
۶
۱
۱٫۵
۱

2) عملگردهای نسبت دهی :

در php از کاراکتر = به عنوان عملگر انتساب استفاده میشود. زمانی که مقدار ۲ = a$ نوشته میشود یعنی مقدار عددی ۲ به متغیر a$ نسبت داده شده است. به مثال زیر توجه کنید، ابتدا مقداری به متغیر b نسبت داده شده است و سپس این مقدار با یک عدد جمع شده است:

 

عملگر معادل با توضیح
x = y x = y x را برابر با y قرار می دهد.
x += y x = x + y x برابر با مقدار خود به علاوه y می شود.
x -= y x = x – y x برابر با مقدار خود به منهای y می شود.
x *= y x = x * y x برابر با مقدار خود ضربدر y می شود.
x /= y x = x / y x برابر با مقدار خود تقسیم بر y می شود.
x %= y x = x % y x برابر با مقدار خود و باقیمانده با y می شود.
a .= b a = a . b دو رشته را الحاق می کند

در نیجه خواهیم داشت

اگر مقدار متغیر a را با استفاده از دستور echo چاپ کنیم، خروجی معادل با ۹ خواهد بود.

همانند زبان C در PHP نیز میتوان عبارات را به صورت خلاصه شده نوشت. برای این منظور باید از کاراکترهای موجود استفاده کنید که در ادامه توضیح خواهیم داد:

 1. کاراکتر =+ مقدار عددی داده شده را با مقدار اولیه ی متغیر جمع میکند.
 2. کاراکتر =- مقدار داده شده را از مقدار اولیه ی متغیر کسر میکند.
 3. کاراکتر =* مقدار اولیه ی متغیر را در عدد داده شده ضرب میکند.
 4. کاراکتر =/ نیز مقدار اولیه را بر مقدار داده شده تقسیم میکند.

3) عملگرهای افزایشی و کاهشی :

در php عملگرهای یکتایی نیز وجود دارد. این عملگرها بر روی یک عملوند عمل مینمایند و حتی عملوند آنها ممکن است یک عبارت پیچیده باشد. عملگرهای ++ و – – جزو عملگرهایی یکتایی به شمار میروند و بر روی یک عملوند، عملیات یک واحد افزایش یا کاهش را انجام میدهند. این عملگرها را میتوان قبل و بعد از عملوند مورد نظر به کار برد.

البته بکار گرفتن این عملگرها قبل یا بعد از عملوند دارای معنی و مفهوم متفاوتی است. برای مثال هنگامی که a$++ استفاده میشود، ابتدا مقدار متغیر a یک واحد افزوده میشود و سپس مقدار جدید به متغیر a نسبت داده میشود ولی هنگامی که از ++a$ استفاده میکنیم ابتدا متغیر a دریافت شده و سپس یک واحد افزایش میابد. همین روند برای a$- – و – -a$ نیز صدق میکند.

 

عملگر نام توضیح
++ x افزایشی یک واحد به x اضافه می شود.
x ++ افزایشی در ابتدا x بر می گردد سپس اضافه می شود
— x کاهشی x کاهش یافته ، سپس بر می گردد
x — کاهشی x بر می گردد سپس کاهش پیدا می کند

4)عملگرهای رشته‌ای در PHP

 این عملگرها در PHP به دو دسته تقسیم می‌شوند که هر دو وظیفه‌ی کنار هم قرار دادن متن‌ها و تشکیل یک جمله را دارند. این متغیرهای رشته ای هر کدام در یک خط به صورت جداگانه تعریف شده اند اما در خروجی نیازمند قرار گرفتن آن‌ها در کنار هم و به صورت یک جمله هستیم. در حقیقت با استفاده از ( . ) رشته های را در PHP ادغام میکنند.

جدول زیر این عملگرهای رشته‌ای را معرفی می‌نماید.

عملگر

نام

مثال

نتیجه

.

الحاق

$txt1 = “Hello”

$txt2 = $txt1 . “world!”

 متن ۲ شامل !Hello world می‌شود

.=

مامور الحاق

$txt1 = “Hello”

$txt1 .= ” world!”

متن۱شامل !Hello world می‌شود

هر دو عملگر یک خروجی را به همراه دارد اما یک تفاوت با هم دارند. برای عملگر اول باید دو تابع رشته‌ای با نام‌های جداگانه تعریف کنیم.

5)عملگرهای مقایسه ای :

عملگرهای مقایسه ای دو مقدار را با یکدیگر مقایسه می کنند ، این عملگرها بیشتر در دستورت شرطی و تصمیمات مورد استفاده قرار می گیرند.

این گونه از عملگرها مقادیر دو یا چند متغیر را بررسی کرده و نتیجه ی TRUE یا FALSE را بر میگردانند. عملگرهای مقایسه نیز در دستورات مختلف یک زبان برنامه نویسی همانند دستورات شرطی، حلقه ها و … بکار میروند. عملگرهای مقایسه در زبان برنامه نویسی php شامل موارد زیر میباشند:

 1. کاراکتر == به این معنی است که اگر مقدار متغیرهای a و b برابر باشد مقدار TRUE را برمیگرداند.
 2. کاراکتر === به این معنی است که اگر مقدار متغیرهای a و b برابر باشند و هر دو هم نوع باشند آنها مقدار True بازگردانده میشود.
 3. کاراکتر =! به معنی نامساوی می باشد یعنی اگر مقدار متغیرهای a و b برابر نباشند آنگاه مقدار True بازگردانده میشود.
 4. کاراکتر <> یعنی اگر مقدار دو متغیر باهم برابر نباشد.
 5. کاراکتر ==! یعنی اگر دو متغیر برابر نباشند یا هم نوع نباشند، به این معنی که هم مقدار نسبت داده شده به متغیر را بررسی میکند و هم نوع داده را بررسی میکند (رجوع شود به درس پنجم).
 6. کاراکتر > به معنی کمتر میباشد یعنی اگر متغیر a کوچکتر از متغیر b باشد.
 7. کاراکتر < به معنی بیشتر یا بزرگتر
 8. کاراکتر => به معنی کوچکتر یا مساوی و
 9. کاراکتر =< به معنی بزرگتر و یا مساوی است.
عملگر نام توضیح مثال
x == y شرط برابر اگر x با y برابر بود 5==8 returns false
x === y یکسان بودن اگر x با y برابر بود و همچنین دارای نوع یکسانی بودند. 5===”5″ returns false
x != y نا مساوی اگر x نامساوی y باشد 5!=8 returns true
x <> y نا مساوی اگر x نامساوی y باشد 5<>8 returns true
x !== y نا مساوی اگر x با y برابر نبود و همچنین دارای نوع یکسانی نودند. 5!==”5″ returns true
x > y بزرگتر اگر x بزگرتر بود 5>8 returns false
x < y کوچکتر اگر y بزرگتر بود 5<8 returns true
x >= y بزرگتر مساوی اگر x بزرگتر مساوی y بود 5>=8 returns false
x <= y کوچکتر مساوی اگر x کوچکتر مساوی y بود 5<=8 returns true

6) عملگرهای منطقی در PHP :

این نوع عملگرها برای انجام عملیات منطقی همانند and و or بکار میروند و کاربرد گسترده ای در دستورات مختلف یک زبان برنامه نویسی دارند. به طور مثال با استفاده از این عملگرها میتوان قسمت شرط، دستورات شرطی یا قسمت شرط حلقه های تکرار را ایجاد کرد. لازم به ذکر است که دستورات شرطی برای اجرای شرطی دستورات برنامه و حلقه های تکرار نیز برای تکرار بلاکی از دستورالعمل بکار می روند.

عملگر نام توضیح مثال
x and y And اگر هر دو صحیح باشند ، این عبارت صحیح است و گرنه حتی اگر یکی از آن ها صحیح باشد خروجی false می شود x=6
y=3
(x < 10 and y > 1) returns true
x or y Or اگر حداقل یکی از دو متغیر صحیح باشد نتبجه true است ، در غیر اینصورت false است x=6
y=3
(x==6 or y==5) returns true
x xor y Xor اگر تنها x یا فقط y صحیح باشد ، مقدار true می شود x=6
y=3
(x==6 xor y==3) returns false
x && y And اگر هر دو صحیح باشند ، این عبارت صحیح است و گرنه حتی اگر یکی از آن ها صحیح باشد خروجی false می شود x=6
y=3
(x < 10 && y > 1) returns true
x || y Or اگر حداقل یکی از دو متغیر صحیح باشد نتبجه true است ، در غیر اینصورت false است x=6
y=3
(x==5 || y==5) returns false
! x Not اگر x صحیح نباشد ، عبارت true می شود x=6
y=3
!(x==y) returns true

تقدم عملگرها :

تقدم عملگرها در تمام زبان های برنامه نویسی چه سیستمی چه تحت وب بسیار مهم هستند و شما باید ترتیب این عملگرها را به خاطر داشته باشید ، جدول زیر ترتیب عملگرها را در php به نمایش درآورده است :

عملگرد نام
 new  ایجاد یک نمونه شی (شی گرائیی)
 ( )  پرانتز
 [ ]  شاخص گذاری
 ! ++ —  عملگر نه! افزایشی و کاهشی
 @  توقف خطا
 / * %  ضرب و تقسیم و باقیمانده
 + – .  جمع و تفریق و عملگر الحاقی
 < <= >= >  کوچکتر مساوی ، بزرگتر مساوی ،
 == != === <>  نامساوی و…
 || &&   عملگر AND و OR
 ?:  عملگر سه گانه
 AND XOR OR  عملگرهای منطقی
 ,  جدا کننده

 

آموزش PHP آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید

WordPress spam blocked by CleanTalk.