تاریخ و زمان در PHP

 تاریخ و زمان در PHP

تاریخ و زمان چیزهایی هستند که ما به طور زیادی با آن ها هر روز سر و کار داریم و در برنامه نویسی هم به درد ما می خورند. php  برای ما توابعی را آماده کرده که می توانیم با استفاده از آن ها کارهای زیادی را انجام دهیم. اصلی ترین تابع برای تاریخ و زمان، تابع date() می باشد که در ادامه به توضیح آن می پردازیم.

تاریخ و زمان در PHP تاریخ و زمان در PHP تاریخ و زمان در PHP TIME PHP

با استفاده از تابع getdate در PHP ، می توانیم زمان و تاریخ فعلی را به دست بیاوریم. زمانی که از تابع getdate در PHP استفاده می کنیم، یک آرایه (array) برگردانده می شود که دارای تعدادی عنصر می باشد. در جدول زیر، توضیح داده ایم که هر کدام از این عنصرها، مربوط به چه چیزی است :

چه ثانیه ای ؟[seconds]
چه دقیقه ای ؟[minutes]
چه ساعتی ؟[hours]
چندمین روز از ماه ؟ (m از اول month گرفته شده)[mday]
چندمین روز از هفته ؟ (w از اول week گرفته شده)[wday]
چه سالی ؟[year]
چندمین روز از سال ؟ (y از اول year گرفته شده)[yday]
نام آن روز از هفته[weekday]
نام ماه[month]

به مثال زیر توجه کنید :

نتیجه  به صورت بالا خواهد بود.

date()

این تابع برای ساختن فرمت های مختلف تاریخ ویا زمان است. این تابع دو پارامتر دارد که یکی برای فرمت خروجی تاریخ (پارامتر format) و دیگری timestamp یا مهر زمانی می باشد. واردکردن پارامتر timestamp دلخواه می باشد و این پارامتر پایه و منباء اطلاعاتی که پارامتر format دریافت می کند را تنظیم می کند (اگر ابهامی احساس می کنید در ادامه رفع خواهد شد). شکل کلی این تابع به صورت زیر است:

date(format, timestamp);

پارامتر format باید به شکل رشته ای وارد شود. این رشته باید دارای فرمت خاصی باشد که تنها مقادیر خاصی می تواند در آن قرار گیرد. در زیرجدولی را مشاهده می کنید که شامل این کاراکتر ها می باشد:

کاراکترتوضیحات
dروز از ماه را به شکل عدد دورقمی نشان می دهد (از 01 تا 31).
Dروز هفته را به صورت سه حرفی نشان می دهد.
jروز را به صورت عدد 1 یا دوحرفی بدون صفر پیش از آن نشان می دهد (از 1 تا 31).
lروز هفته را به صورت کامل نشان می دهد.
Nروز هفته به شکل عددی نشان می دهد (از 1 تا 7).
Sپسوند تاریخ را به شکل انگلیسی نشان می دهد (st، nd، rd یا th).
wروز هفته را به شکل عددی نشان می دهد (از 0 تا 6).
zروز از سال را نشان می دهد (از 0 تا 365).
Wشماره هفته از سال را نشان می دهد.
Fنام کامل ماه را نشان می دهد.
mشماره ماه به شکل عددی را همراه با صفر پیش از آن نشان می دهد (از 01 تا 12).
Mنام ماه را به صورت سه حرفی نشان می دهد.
nشماره ماه بدون صفر پیش از آن را به شکل عددی نشان می دهد (از 1 تا 12).
tتعداد روزهای ماه را نشان می دهد.
Lسال کبیسه را نشان می دهد (اگر سال کبیسه باشد 1 درغیر این صورت 0).
oشماره سال را به شکل عددی نشان می دهد.
Yشماره سال را به صورت 4 حرفی نشان می دهد.
yشماره سال را به صورت 2 حرفی نشان می دهد.
aam(قبل از ظهر) یا pm(بعد از ظهر) را با حروف کوچک نشان می دهد.
AAm یا PM را با حروف بزرگ نشان می دهد.
gساعت را به صورت 12 ساعته و بدون صفر پیش از آن نشان می دهد (از 1 تا 12).
Gساعت را به صورت 24 ساعته و بدون صفر پیشین نشان می دهد (از 0 تا 23).
hساعت را به صورت 12 ساعته و همراه با صفر پیشین نشان می دهد (از 01 تا 12).
Hساعت را به صورت 24 ساعته و همراه با صفر پیشین نشان می دهد (از 00 تا 23).
iدقیقه را همراه با صفر پیشین نشان می دهد (از 00 تا 59).
sثانیه را همراه صفر پیشین نشان می دهد (از 00 تا 59).
uمیکروثانبه را نشان می دهد.
eمنطقه زمانی را نشان می دهد (مانند gmt یا utc).
Oتفاوت زمانی با زمان گرینویچ را به ساعت نشان می دهد.
Pتفاوت زمانی با گرینویچ را به ساعت و دقیقه نشان می دهد.

 

همین که می بینید حروف کوچک و بزرگ مقادیر مختلفی را دارا هستند و باید در این مورد دقت لازم را به جا آورید.

این کاراکترها می توانند با یکدیگر ترکیب شوند و یک فرمت زمان یا تاریخ را بسازند. همچنین از کاراکترهای دیگری مانند ، – . و… برای جداسازی عددهای مختلف استفاده کرد.

تاریخ و زمان در PHP: تابع time()

این تابع تاریخ و زمان فعلی را برمی گرداند و مقدار پیشفرض تابع date() برای پارامتر timezone_identifier نیز همین است.

این تابع زمان فعلی را به عددی تبدیل می کند که می توان آن را در تابع date() استفاده کرد. اگر خروجی این تابع را چاپ کنیم خروجی آن عددی مانند خروجی زیر می باشد:

تاریخ و زمان در PHP:توابع مهم و کاربردی زیر مجموعه تابع ( ) date

در لیست زیر برخی از توابع مهم و کاربردی مرتبط با تابع date را معرفی کرده ایم . این توابع امکانات مهم و سودمندی برای کار با زمان در اختیار ما قرار می دهند . برای دریافت اطلاعات لازم راجع به هر کدام بر روی نام آن کلیک نمایید :

نام تابعکاربرد
checkdate ( ) این تابع ، تاریخ داده شده به آن را طبق تقویم میلادی بررسی کرده و صحت آن را اعلام می کند .
date_default_timezone_get ( )این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را نمایش می دهد .
date_default_timezone_set ( )این تابع زمان محلی ( timezone ) سرور را بر طبق مقدار داده شده ، تنظیم می کند .
date_sunrise ( )این تابع زمان طلوع آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
date_sunrset ( ) این تابع زمان غروب آفتاب در یک تاریخ خاص را ، بر حسب موقعیت جغرافیایی سرور نمایش می دهد .
getdate ( )این تابع زمان و تاریخ دقیق جاری سرور را در یک آرایه به کاربر نمایش می دهد .
mktime ( )این تابع برای تعیین تاریخ جاری و یا تعیین یک تاریخ در آینده به کار می رود .

 

آموزش PHP آموزش طراحی وب

دیدگاه خود را بیان کنید